نحوه عیب یابی دستگاه 2KW و 3KW

قرمز مقابل آن نمایان میگردد.
1) Input Power Trip: نشان دهنده افزایش یا کاهش غیر مجاز ولتاژ ورودی دستگاه میباشد که باید ولتاژ ورودی را اندازه گیری کنیم
2) Current Trip: در صورتیکه قدرت بیش از حد مجاز از دستگاه کشیده شود این LED روشن میشود که باید مطمئن شویم هد القاء دستگاه به صفحه فلزی ریل یا... نزدیک نباشد
3) Temp's Trip: اگر دمای داخل اینورتر یا آب به بیش از 55درجه سانتی گراد برسد این LED روشن می شود که باید:
الف) آب به مقدار کافی در منبع موجود باشد
ب) آب در گردش باشد
ج) هواکش رادیاتور سالم باشد
د) فن های اینورتر سالم باشند
4) Flow Trip: اگر آب در گردش نباشد یا سنسور تشخیص گردشآب از کار افتاده باشد این LEd روشن میشود که:
الف) آب به مقدار کافی داخل منبع نباشد
ب) آب در گردش باشد در غیر اینصورت پمپ آب باید تست شود
ج) اگر مراحل الف و ب بدون مشکل بود سنسور تشخیص گردش آب که روی پمپ قرار دارد ایراد کرده است